میوان


در سال 1389 یک ایده سرآغاز تحولی نو در صنعت میوه بود

این فکر نوین به همراه رعایت بالاترین سطح بهداشت و دقت در بسته بندی منجر به شروع میوان گردید